\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/7BFEDA37A09A760D1B0A6EDF9F603BAA98A3A923_size66_w600_h1000.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">這不是錯覺\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">因為你看到喜歡的人的時候\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔會擴張\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">進光量增加\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">自然感覺世界都亮了(物理)\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/0B4AE7849490FEB146BF757F505ED4D4BC4F8864_size66_w600_h1000.jpg\" alt=\"愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/64FBEDC5CB72ABD6F6B69433745997003B697363_size57_w600_h1000.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔真的是個孔\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">它是我們眼睛虹膜中間的小圓洞洞\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">為了讓你能把這世界清楚\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔一直在努力調整大小\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">保證不多不少的光進來\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">相傳日本忍者會隨身帶小貓咪\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">通過看貓眼來判斷時間\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/AB1EC12EC43F9DF4E982F1CCE966C02349980422_size50_w600_h1000.jpg\" alt=\"愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/F55FB75EC135D2E7AF043571DB417A1FFB97FB5E_size41_w600_h1000.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">人從亮處走進暗處\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔直徑會擴大兩三倍\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">所以海盜總是戴著一只眼罩\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">讓一只眼睛保持適應黑暗的狀態\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/7562CE544245303D06A01180792D3146BD749F4C_size30_w600_h547.jpg\" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/E885E7B8AF053B74131EB34C81CEB1E4A6CBEB00_size31_w600_h547.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔直徑一般在1.5~8mm之間波動\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">控制瞳孔大小的是一對好肌友\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔擴張肌和……括約肌\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/68E916A41067D51929579573C6A871522875F662_size25_w600_h547.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">括約肌是圈圈狀的\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">擴張肌是放射狀的\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔括約肌圈起來的洞洞就是瞳孔\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">擴張肌則在外面扯括約肌后腿\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">括約肌收縮,向內用力,瞳孔變小\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">擴張肌收縮,向外用力,瞳孔變大\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/94061419FFC323440A0970D502E3E724B4577BE6_size67_w600_h1149.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">這對相互對抗的好肌友都是平滑肌\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">平滑肌是不隨意肌\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">就是你鋼鐵般的意志不能控制的肌肉\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">都是自主神經在控制\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/9B513CA2846669101C1C2EF4DFC482698B4FC2FE_size50_w600_h991.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">當你愛上某人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">大腦會大量分泌“愛情激素”\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">像煙花爆炸一樣紅的黃的都有\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">苯基乙胺(PEA)、多巴胺、去甲腎上腺素……\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">它們都會你的讓交感神經活躍起來\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">收縮瞳孔擴張肌\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">讓瞳孔面積增大45%以上!\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">但是瞳孔張大就是喜歡你?\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">NoNo No\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/388DAD6E388F16F6DA8478D87FF05F707F1BA708_size61_w600_h1000.jpg\" alt=\"愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/6DF893DD62552762CC5D98F6186AB5E14FCA4410_size89_w600_h1000.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">人在面對壓力的時候\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">會從丘腦下部開始產生應激反應\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">更多腎上腺素被泵入血液\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">讓你的自主神經系統活躍起來\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔張大,以看清這個花花世界\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">心跳加速,聽力增強,血氧上升\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">準備好戰斗或者逃跑\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/2E65DDC12307BB505E28E1F24E7239411938DA59_size29_w600_h468.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">愛上一個人帶給你的激素大爆炸\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">也是或戰或逃反應\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">所以說,看到女神和看到女鬼\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">你的身體反應差不多\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">恐懼和愛都會讓瞳孔擴大\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/158957C5D3C1FC65E10E44217D265DEAAE23BDD2_size34_w600_h511.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">張大的瞳孔里藏著愛意\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">這也讓我們人類認為瞳孔大的人更迷人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">幾個世紀前的歐洲\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">女性甚至會用有劇毒的顛茄(belladonna)做藥水\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">讓自己瞳孔變大\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">Belladonna之名正是源于意大利語bella donna\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">意為“漂亮女人”\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/5CA719F6559343392341A78CAE7839AF280E06A6_size25_w600_h482.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">記憶也會影響瞳孔大小\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">當你想記住新東西的時候瞳孔就會張大\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">在回憶的時候瞳孔會縮小\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">說謊帶來的情緒波動也會讓交感神經活躍\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">把瞳孔拉大\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">所以說嘴巴會說謊\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">但是眼睛很誠實哦\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/C6307C15034E8E4B7BA5A94A620C379E966310A1_size48_w600_h991.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">當你信任一個人的時候\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">你會下意識地模仿TA的表情和動作\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">瞳孔的縮放也是一樣\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">與信任的人對視時\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">你們的瞳孔縮放也會同步\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">就像在用眼睛跳舞\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">這個現象叫瞳孔模仿\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/11FF600D35976EF5C71077E58673FE0F74D81DF3_size42_w600_h723.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">我的眼里只有你沒有他\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">也是有科學依據的\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">當我們與人對視的時候\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">強烈的眼神交流會耗盡我們的認知力\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">分散我們的注意力\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">使我們意識不到周圍發生的其他事情\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">甚至腦子的思考速度也會變慢\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/7FA217084D26FFD36037287807A0B83F531FFB8C_size32_w600_h590.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">愛恨不只在瞳孔里\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">也在眼皮里\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">看到厭惡的人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">并不能讓你的眼睛精確露出\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">三分薄涼三分譏笑和四分漫不經心\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">卻會讓你瞇起眼睛\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">越討厭就會瞇得越小\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/9FE438889483DE80062725AB84892E7A5773090C_size21_w600_h456.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">眼睛讓我們能夠表達愛恨\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">我們回報眼睛的卻是情仇\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">當代人坐著盯電腦,躺著玩手機\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">戴美瞳、揉眼睛、亂用眼藥水\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">種種錯誤的用眼方式\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">讓我們的眼睛日漸憔悴\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">越來越脆\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/32CD66DADCE911B097B5FDF18E2E7A2E0C5BA7A0_size46_w600_h690.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">根據天眼查數據\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">我國有8500余家眼科??漆t院\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">其中有3841家是近五年內注冊\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">眼科相關企業超過1.4萬家\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">我們的眼睛真的需要好好保護起來了\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/B8651069F1346F6F2DC1842FC84CEE55819E4A43_size344_w1080_h1136.png\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">想要把這世界看得清清楚楚明明白白真真切切\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">就要從此刻起認真保護眼睛了!\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">幾個小貼士送給大家\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">祝你也能有火眼金睛\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/0C63334B9F33F9CAD1C80C692C1FEC7275EF6D5F_size30_w600_h690.jpg\" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/0DA1FB1CD38255A3FDB6A56AF31ABF8B751A1735_size47_w600_h1000.jpg\" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/384217A691F1DA4AE4F0630ED83B113D3B044C49_size41_w600_h690.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">看完這期大魚養生湯\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">大家記得要眺望一下遠方喲!\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/qr/2020_01/5A715B9E3A7B3A5FAF10B264EAE7AF73FBF12CC6_size59_w958_h736.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/87823BF75475C99088ADBDB366921ADA751B97C1_size31_w486_h135.gif\" />\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"李文婷","editorCode":"PX019"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202021.01.20%2009%3A20%3A30--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%7B%22ap%22%20%3A%20%22177%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%221000%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%5D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D","logoAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'logoAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","topicAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topicAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","contentAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%226402%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Febd.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20%22function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.embed.render(data%2Cevent)%3B%7D%22%0D%0A%7D","infoAd":"%7B%0D%0A%20data%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023204%2C%20pos%3A%203%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2090%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%205736%2C%20pos%3A%207%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20626%2C%20h%3A%2088%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023205%2C%20pos%3A%208%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023206%2C%20pos%3A%2013%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023207%2C%20pos%3A%2018%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023208%2C%20pos%3A%2023%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023209%2C%20pos%3A%2028%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023210%2C%20pos%3A%2033%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023211%2C%20pos%3A%2038%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%5D%2C%0D%0A%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%3B%7D'%0D%0A%7D","hardAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223199%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.adControl(%7Bhandler%3AIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%2CshowIntervalTime%3A3600%2C%7D)%7D'%0D%0A%7D","serviceAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%222166%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%20%20%7D","contentBottomAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223309%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","commentAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'commentAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","articleAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%7Blist%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023200%2C%20pos%3A%202%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023201%2C%20pos%3A%207%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2029898%2C%20pos%3A%2012%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%5D%2Cmaxnum%3A12%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%7D'%0D%0A%7D","videoAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%7Blist%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023202%2C%20pos%3A%202%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023203%2C%20pos%3A%207%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2029899%2C%20pos%3A%2012%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%5D%2Cmaxnum%3A12%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%7D'%0D%0A%7D","asideAd1":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%22174%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd2":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223194%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd3":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223195%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd4":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223196%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd5":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223197%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd6":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'asideAd6'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","bottomAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%22292%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%221000%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7B%7D'%0D%0A%7D","floatAd1":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%224247%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%2230%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22300%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7Bif(location.search.indexOf(%22f%3D360%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.search.indexOf(%22f%3Dhao123%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22_zbs_2345_bd%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22%23_zbs_360_vr%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22_zbs_baidu_news%22)%20%3D%3D%20-1)%7B%20IfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D%7D'%0D%0A%7D","floatAd2":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%229060%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.adControl(%7BshowIntervalTime%3A1%2F24%2Chandler%3Afunction()%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%7D%2Capid%3A90600%2CdelayTime%3A15%7D)%7D%3B'%0D%0A%7D"}; var staticData = {}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i

       愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫
       資訊

       愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫

       2020年12月28日 10:50:17
       來源:大魚實驗室

       愛上一個人

       感覺世界都亮了

       愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫

       這不是錯覺

       因為你看到喜歡的人的時候

       瞳孔會擴張

       進光量增加

       自然感覺世界都亮了(物理)

       愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫

       瞳孔真的是個孔

       它是我們眼睛虹膜中間的小圓洞洞

       為了讓你能把這世界清楚

       瞳孔一直在努力調整大小

       保證不多不少的光進來

       相傳日本忍者會隨身帶小貓咪

       通過看貓眼來判斷時間

       愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫

       人從亮處走進暗處

       瞳孔直徑會擴大兩三倍

       所以海盜總是戴著一只眼罩

       讓一只眼睛保持適應黑暗的狀態

       瞳孔直徑一般在1.5~8mm之間波動

       控制瞳孔大小的是一對好肌友

       瞳孔擴張肌和……括約肌

       括約肌是圈圈狀的

       擴張肌是放射狀的

       瞳孔括約肌圈起來的洞洞就是瞳孔

       擴張肌則在外面扯括約肌后腿

       括約肌收縮,向內用力,瞳孔變小

       擴張肌收縮,向外用力,瞳孔變大

       這對相互對抗的好肌友都是平滑肌

       平滑肌是不隨意肌

       就是你鋼鐵般的意志不能控制的肌肉

       都是自主神經在控制

       當你愛上某人

       大腦會大量分泌“愛情激素”

       像煙花爆炸一樣紅的黃的都有

       苯基乙胺(PEA)、多巴胺、去甲腎上腺素……

       它們都會你的讓交感神經活躍起來

       收縮瞳孔擴張肌

       讓瞳孔面積增大45%以上!

       但是瞳孔張大就是喜歡你?

       NoNo No

       愛上一個人,你的世界會變亮|大魚漫畫

       人在面對壓力的時候

       會從丘腦下部開始產生應激反應

       更多腎上腺素被泵入血液

       讓你的自主神經系統活躍起來

       瞳孔張大,以看清這個花花世界

       心跳加速,聽力增強,血氧上升

       準備好戰斗或者逃跑

       愛上一個人帶給你的激素大爆炸

       也是或戰或逃反應

       所以說,看到女神和看到女鬼

       你的身體反應差不多

       恐懼和愛都會讓瞳孔擴大

       張大的瞳孔里藏著愛意

       這也讓我們人類認為瞳孔大的人更迷人

       幾個世紀前的歐洲

       女性甚至會用有劇毒的顛茄(belladonna)做藥水

       讓自己瞳孔變大

       Belladonna之名正是源于意大利語bella donna

       意為“漂亮女人”

       記憶也會影響瞳孔大小

       當你想記住新東西的時候瞳孔就會張大

       在回憶的時候瞳孔會縮小

       說謊帶來的情緒波動也會讓交感神經活躍

       把瞳孔拉大

       所以說嘴巴會說謊

       但是眼睛很誠實哦

       當你信任一個人的時候

       你會下意識地模仿TA的表情和動作

       瞳孔的縮放也是一樣

       與信任的人對視時

       你們的瞳孔縮放也會同步

       就像在用眼睛跳舞

       這個現象叫瞳孔模仿

       我的眼里只有你沒有他

       也是有科學依據的

       當我們與人對視的時候

       強烈的眼神交流會耗盡我們的認知力

       分散我們的注意力

       使我們意識不到周圍發生的其他事情

       甚至腦子的思考速度也會變慢

       愛恨不只在瞳孔里

       也在眼皮里

       看到厭惡的人

       并不能讓你的眼睛精確露出

       三分薄涼三分譏笑和四分漫不經心

       卻會讓你瞇起眼睛

       越討厭就會瞇得越小

       眼睛讓我們能夠表達愛恨

       我們回報眼睛的卻是情仇

       當代人坐著盯電腦,躺著玩手機

       戴美瞳、揉眼睛、亂用眼藥水

       種種錯誤的用眼方式

       讓我們的眼睛日漸憔悴

       越來越脆

       根據天眼查數據

       我國有8500余家眼科??漆t院

       其中有3841家是近五年內注冊

       眼科相關企業超過1.4萬家

       我們的眼睛真的需要好好保護起來了

       想要把這世界看得清清楚楚明明白白真真切切

       就要從此刻起認真保護眼睛了!

       幾個小貼士送給大家

       祝你也能有火眼金睛

       看完這期大魚養生湯

       大家記得要眺望一下遠方喲!

       pc幸运28